Kollektivt selvmord

Arbeid setter deg fri!Nå begynner det å svinge litt, synes jeg. Hos Trips & Tics kunne jeg i dag lese om Stortingets forslag om normerte sykemeldinger. (Les gjerne der først og kom hit etterpå.) Kort fortalt handler det om at vi adopterer systemet til våre naboer «Søta Bror», et system blant annet LO i Sverige advarer sterkt mot. Da passer det fint for en rødgrønn regjering i Norge å få det innført her. (LO er bare noe tull man har for å sørge for å skaffe stemmer nok til å havne i regjering. Alt det de kommer med utenom valgstøtten, er bare å overse.)

Så hva går denne nye ordningen ut på? La oss snuse litt hos Dagsavisen slik Trips gjorde. Jeg hang meg selvsagt kjapt opp i at ME-syke skal ha 0 – null dagers sykemelding. Det er klart, det er jo bare å ta seg sammen. Ikke noe mer å snakke om. Men hva med noen skikkelige skader/sykdommer?

Mens gjennomsnittlig sykmeldingstid for blindtarmoperasjon tidligere var 27 dager, sier de nye anbefalingene at du kun bør bli sykmeldt om du har tungt fysisk arbeid eller har fått komplikasjoner etter operasjonen.

Jeg foreslår at du alltid sørger for å ha en uke eller to til gode av ferien din, slik at du kan benytte den dersom du er så dum å måtte gjennomgå for eksempel en blindtarmoperasjon.

Normert tid er altså løsningen på problemet. Dette vil tvinge latsabbene og unnasluntrerne tilbake til arbeidsplassen kjappere enn du kan si «arbeidsavklaringspenger». Det vil også hindre fastlegene i å delta i trygdejukset, noe alle vet at de gjør.

Muligens har den godeste Jens & co. glemt å tenke på noen små detaljer? Stikkord: individuelle forskjeller. Men ikke ta mitt ord for det, jeg er jo bare en av de udugelige, la oss heller sjekke Google for hva andre har sagt om dette:

Normerte sykemeldinger er et signal om at man ikke stoler på legenes kompetanse, og at man ikke ser pasientenes behov for individuell behandling. Hvor lang sykemelding arbeidstakeren trenger avhenger jo også av hvilken type jobb denne har.

En sjablongmessig sykemelding kan slå begge veier. Pasienter kan få for lang sykemelding, og den kan bli for kort og påfølgende og unødvendig ressursbruk ved behov for ytterligere tilpasning, sier NITOs president.

Men altså, jeg har jo lært at man ikke skal drive med kritisering over en lav sko, det motiverer ingen og gjør bare at folk blir grinete og lei seg. I stedet vil jeg komme med noen forslag til forbedringer av regjeringens forslag, sånn i all ydmykhet. Jeg tenker en modell der man starter i det stille, som for eksempel denne tre-trinnsmodellen:

 1. Apartheid. (Se til Sør-Afrika anno 1948-1994.) De Syke må for eksempel gå på bussen bak, eventuelt kjøre egne (stygge) busser. De får ikke lov å sitte ved samme bord som de friske, flinke arbeidstakerne på kafè. (Strengt tatt bør det vurderes å nekte De Syke å gå på kafè i det hele tatt.) De syke må tiltale de friske som «Master» og alltid senke blikket når de møtes. De Syke er de nye niggerne.
 2. Kollektivt Selvmord. Hva med å invitere De Syke til en månedlig seremoni, der de, mot en symbolsk avgift, får tilgang til ulike selvmordsremedier. (Gift, barberblader, piller, narkotika etc.) Det er alltid hyggeligere å gjøre ting sammen. (Dette tilbudet kan man også vurdere å gi til pensjonister.)
 3. Den Siste Løsningen. (Se f.eks. til nazi-Tyskland under 2. verdenskrig eller Sovjetunionens GULagleire. Ingen vits i å finne opp kruttet på nytt.) Det finnes alltid noen som nekter å innrette seg. Spesialbehandling må til, og her kan internering være den beste løsningen. Vi kan ha egne arbeidsleire der De Syke skal lære seg å ta seg sammen. Med pisk, skjellsord og ydmyking skal de tvinges til å innse at arbeid gjør en fri. For de aller vanskeligste tilfellene er eneste mulighet avlivning. Til stilig ompa-ompa-musikk marsjerer De Syke til en siste fellesdusj.
  Eventuelt kan vi vurdere om vi skal ta opp igjen gamle, norske tradisjoner med henging på Galgeberg hver lørdag.

Jeg håper dette kan komme til nytte for regjeringsfolket som søker med lys og lykte etter nye løsninger på et stadig voksende samfunnsproblem. Selv skal jeg straks sette i gang med å samle sammen det jeg kan finne av sterke legemidler, for å ha det klart til første kollektive selvmordsaksjon. Hva med utenfor Stortinget siste arbeidsdag før jul?

Arbeid setter deg fri

Reklamer

25 kommentarer om “Kollektivt selvmord”

 1. Det var i overkant sterke virkemidler du foreslår, men som et mål på hvor oppgitt mange er over politikernes manglede kompetanse og forståelse for sykdom og syke så tror jeg du har helt rett i at nå er begeret helt fullt.

 2. @Håkon Skal man først se til andre for å finne dårlige løsninger, kan man vel like gjerne ta det helt ut…

  Begeret er desidert fullt for mange nå, men det spørs om vi ikke må vente oss enda verre forslag enn det vi har sett til nå. Time will show.

 3. @Løvetanna Sorry, kommentaren din havnet i spam – men jeg redda deg ut. 🙂 Om du kan bruke dette til noe så er det bare hyggelig det. Takk skal du ha!

 4. Tilbaketråkk: uberVU - social comments
 5. Her er noen av lovene i den nye folketrygdloven trer i kraft snart. Tipper 1.1.2010.

  «nå tilfrisknings, og ikke-lov å være syk»-loven»? 🙂

  NAV kan få deg kontrollert av den legen de mener forresten, og det er bare hvis det er forenelig med «kontrollhensyn» (skal norske borgere kontrolleres?) at det skal ta hensyn til eget ønske om lege eller sakkyndig. (§21.3). Se nederst.

  Og (§ 21-8) må være fin å ha i tilfriskningsloven, jeg mener arbeidsavklaringspengeloven. Hvis direktoratet mener du ikke har godt av å røyke eller spise gummigodteri, så kan du miste trygden din om du fortsetter. Tror nemlig ikke det fins en eneste lege som vil kunne påstå det er bra for helsen hverken å røyke eller spise godis.

  Det ser ut som det rett og slett er ulovlig å gjøre noe som kan gjøre helsen din verre.

  Det positive: Vi kommer til å bli det friskeste folkeslaget i verden!

  —-

  § 11-1. Formål

  Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for medlemmer mens de får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid.

  § 11-5. Nedsatt arbeidsevne

  Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.

  Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

  § 11-6. Behov for bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid

  Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet

  a) har behov for aktiv behandling, eller
  b) har behov for arbeidsrettet tiltak, eller
  c) etter å ha prøvd tiltak etter bokstavene a eller b fortsatt anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre.

  § 11-7. Meldeplikt

  For å ha rett til ytelser etter dette kapitlet må medlemmet melde seg til Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag (meldeperioden) og gi opplysninger som har betydning for retten til ytelsene. Melding skal gis ved bruk av meldekort, ved oppmøte eller på annen måte som Arbeids- og velferdsetaten bestemmer.

  § 11-8. Aktivitet med sikte på å komme i arbeid

  Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet bidrar aktivt i prosessen med å komme i arbeid. Kravene til egenaktivitet skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og fastsettes ved innvilgelsen av ytelsen.

  § 21-3. Medlemmets opplysningsplikt

  En person som krever en ytelse, plikter å gi de opplysninger og levere de dokumenter som er nødvendige for at Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal kunne vurdere om vedkommende har rett til ytelsen. Den som mottar en ytelse, plikter å underrette etaten om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til ytelsen eller for å kunne kontrollere ytelsens størrelse.

  Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan kreve at den som mottar eller har mottatt en ytelse, gir de opplysninger og leverer de dokumenter som er nødvendige for å kontrollere ytelsens størrelse eller vilkårene for rett til ytelsen.

  Dersom Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer finner det nødvendig, kan en person pålegges å la seg undersøke eller intervjue av den lege eller annen sakkyndig som etaten bestemmer. Dette gjelder i forbindelse med krav om ytelser og ved kontroll av om vilkårene for en ytelse fortsatt er oppfylt eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder. Dersom det er forenlig med kontrollhensynet, skal det tas hensyn til personens ønsker ved valg av lege eller sakkyndig.

  § 21-4. […] De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt.

  § 21-8. Bortfall av rett til ytelser når mottakeren er skjødesløs med sin helse m.m.

  Et krav om en ytelse som gis på grunnlag av sykdom, skade eller lyte, kan avslås, og en innvilget ytelse kan holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak.

  En innvilget ytelse som nevnt i første ledd kan helt eller delvis holdes tilbake eller stanses dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å rette seg etter legens råd. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte som han eller hun bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge arbeidsuførheten.

 6. Ja, løsningen på et system som ikke funker er selvsagt et et enda mer firkantet system som slett ikke virker!

  Ellers vil jeg bare påpeke at hvis sjuke mennesker er friske nok til å gå på kafé så er de sikkert friske nok til å gå på jobb også.
  Jeg har også en mistanke om at hvis de er friske nok til å gå på legevakta så er de friske nok til å gå på jobb. Å gå på legevakta er altfor komplisert og anstrengende for sjuke mennesker!

 7. @nmgds Men det er fint… hahaha. Jeg synes jeg ser nav ha tid til å følge opp åssen kosthold folk har og sånn. Legene også… *fnis* Ellers er jeg i og for seg enig i at folk ikke skal være skjødesløse med helsa, men tenker at det ikke går an å kontrollstyre mennesker så til de grader som det sikkert går an å tolke disse lovene som.

  Enten må vi fortsette å være enige om at vi ønsker å ha et samfunn der vi er solidariske og deler med dem som ikke greier seg selv, eller så får vi for pokker fjerne alt av trygder og si at folk får greie seg sjøl. Men dette pisset de driver med nå, det er bare ufattelig provoserende. Tullepolitikere altså.

  @Marina Hehe, nettopp. 😉 Det blir litt sånn at om man kommer seg til legen så kunne man like gjerne dratt på jobb, og greier man ikke komme seg til legen så får man ingen penger, for da kan jo ikke legen se at man er sjuk.

 8. Innlegget ditt, Lothiane, virker å ta sats i konklusjonene fra «Tips & trics» sitt innlegg og så hoppe med hodet først inn i først og beste dødsleir. Ville gjerne se litt mer utdyping, egentlig, når jeg forstod at du også hadde skrevet om dette. Ble litt skuffa når jeg bare fant en vill harselas, og ikke noe mer.

  Kommentaren til «nmgds» går litt mer på innholdet i den nye Folketrygdloven, og det syns jeg er interessant. Men ble litt forvirra når jeg leste det; fordi jeg trodde det var et nytt innlegg, siden jeg ikke ser noen direkte kobling til den saken du skriver om.

  Innlegget og kommentarene her virker harselerende og forvirret, syns jeg. Jeg forstår at de er basert på frustrasjoner over et vanskelig offentlig hjelpesystem. NAV sliter med å virke bra, det er åpenbart. Jeg forstår godt at frustrasjonen er der, og er enig i at NAV fortjener kritikk, men skulle ønske kritikken var mer konstruktiv enn dette.

  Som bloggere opplever jeg at vi er i ferd med å bli en viktig del av meningsdannelsen i dette landet, at vi altså er en viktig del av folkestyret. Med det som utgangspunkt skulle jeg ønske vi brukte mer av våre evner på å tenke ut gode løsninger, bygget på våre konkrete erfaringer med forskjellige deler av samfunnet, og at vi var ivrige på å kommunisere de gode løsninger til våre lesere. På den måten kunne vi bidra til å skape grobunn for gode løsninger, og et bedre samfunn.

  Men inntil vi gjør det, folkens, gir jeg fremdeles mi stemme til «tullepolitikerne», tross alt. 😉

 9. @Tomas Takk for kommentaren din!

  Jeg utdyper ikke spesielt her, det har du rett i. Føler vel at jeg har skrevet en god del om dette tidligere og dermed ville gjentatt meg selv.

  Jeg kan godt forstå at denne posten er i overkant sterk for enkelte. Samtidig er det også særdeles sterke reaksjoner ute og går blant mange av dem som lever av trygdeytelser. Jeg vet ikke om det er så lett å sette seg inn i for den som ikke lever i situasjonen selv, men for min del har jeg nådd en grense der jeg ikke lenger greier ta inn mer av det som kommer fra regjeringshold, media og «synsere». Det gikk så langt at jeg begynte å ta til meg hvor lite verdi jeg har som menneske siden jeg ikke er «produktiv», at jeg rett og slett ikke er ønsket medlem av staten Norge lenger. Da er ikke veien så lang til å tenke at man heller vil kvitte seg med uønskede individer. Det har skjedd før opp gjennom historien.

  Jeg tror du har misforstått meg, for jeg kritiserer slett ikke NAV i denne posten. Det er ikke de som lager reglene, det er det de folkevalgte som gjør.

  Slik jeg oppfatter det har det i lengre tid pågått en senking av hva som er akseptabelt å si/skrive når det gjelder folk på trygd. Til tross for at forskere poengterer at det slett ikke er flere mennesker på trygd nå enn før, og at Norge ikke ligger dårligere an enn land man kan sammenligne seg med, er det likevel dette som «folket» blir fôret med. Dermed formes opinionen til å synes folk på trygd er late unnasluntrere og at det er altfor lett å motta trygd.

  For min del har glasset for lengst rent over – jeg kan ikke fortsette å ta disse tingene på alvor, da ødelegger jeg selvfølelsen min helt.

  At vi som bloggere er en viktig del av meningsdannelsen… Tja. Jeg føler vel ikke at jeg er en blogger på det nivået, det er det veldig få som er, synes jeg.

 10. Løven: Hehe, jeg burde sikkert sagt fra – men altså… wordpress har funnet på noe nytt, eller i hvert fall så jeg det først nå. Jeg har lagt inn mulighet for å gi stjerner på hver post (synes kun på enkeltpostene, ikke på forsiden). I tillegg er det mulig å gi tommel opp eller tommel ned til kommentarer man liker godt/ikke liker.

  Jeg bare tester en stund, så får vi se om jeg gidder beholde. Moro med litt nytt, vettu. 😉

  Håper det er bra med deg! Nå skal jeg snart avgårde på øving så jeg må hive meg rundt. *stor klem* 😀

 11. Ha en strålende øving!! 😀
  Her er formen atter dårlig. Så positive tanker og spise grønnsakene sine er vel det som fortsatt gjelder 😉

 12. Takk takk, jeg er ikke helt i slag etter en hektisk søndag, men jeg reiser nå dit og ser litt folk. 🙂

  Dumme dårlige formen. 😦 Håper du snart får et løft! Positive tanker blir stadig vanskeligere her, men sammen greier vi det jo. 😉 Grønnsaker er bra. Bestandig. 😀

  *en klem til*

 13. SOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Grønnsaker er alltid bra, men nå etter fire uker uten all type mel og alt som har melk i seg- vel, jeg er meget lei av grønnsaker. Men, men sitter nå her å gnasker gryta mi 🙂

 14. @Løven Det var utrolig deilig med sol og skikkelig dagslys igjen. 🙂 Setter ekstra pris på sånne dager etter det gråværet som har vært de siste ukene.

  Du er jo kjempeflink da, jeg er imponert over at du har klart å holde deg helt unna mel og melk i så lang tid! Håper du finner noe annet å spise i tillegg til grønnsakene. 😉 Kan du spise bønner/linser etc? Og hva med kjøtt/fisk? Lykke til videre, håper det gir deg et helsemessig løft, det er deg vel unt. 🙂

 15. Tusen takk! Det går i mer enn grønnsaker altså. Til frokost har jeg lagd en blanding av forskjellige nøtter, soyaflak, solsikkefrø og rosiner som jeg har soyayoghurt på. Lunsjen pleier å bestå av naturris og en gryte med grønnsaker og kyllingfilet. Middagen kan nesten være som vi pleier for all fisk og kjøtt er jo greit, også poteter og ris. Og til kvelds blir det ofte «gryta» igjen.
  Bønner har jeg aldri likt noe særlig, men har hørt det er veldig «bra saker» 🙂

  Vet ikke om det å være flink kanskje er så bra 😉
  Hadde en liten «knekke sammen gråte litt hos gubben» for noen kvelder siden. Og fant ut med hans hjelp at selv om jeg sa til meg selv «tror jo ikke dette skal kurere ME`en da!» at jeg hadde hatt håp på veldig bedring allikevel. Bare jeg er veldig flink skal jeg belønnes liksom. Han lurte på om jeg noen sinne hadde prøvd å IKKE være så flink (ikke meditere, spise helt riktig, banke på tft-punkter osv. osv.) hver dag. At jeg kanskje sliter meg ut på det å gjøre så riktig hele tiden……. 😉
  Vel, da kom flere tårer, så han traff vel noe der 😉

  Ja, det var helt vidunderlig å se sola i går!! 😀 Håper ikke det blir lenge til neste gang 😀 😀

Det er stengt for kommentarer.